Besiktning av rökkanaler

Om SSR-Godkänd BesiktningSSR-Godkänd Besiktning är en besiktning speciellt framtagen av Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR)  för att säkerställa en enhetlig svensk SSR-standard. De typer av besiktningar vi gör förutom brandskyddskontrollen på eldstäder och skorstenar är:

  • Överlåtelsebesiktning/Statusbesiktning
  • Sprängbesiktning
  • Sakkunnighetsbesiktning

Överlåtelsebesiktning/Statusbesiktning

En besiktning som syftar till att kontrollera i vilket skick skorstenen befinner sig, det finns flera olika skäl att göra denna besiktning. Öckerö Sotning & VentilationVid en husförsäljning där köparen vill försäkra sig om att skorstenen verkligen går att använda för eldning.

Det kan vara en fastighetsägare som vill känna sig säker på hur skorstenen mår och hur säkert han kan fortsätta elda. Ofta finns det en befintlig skorsten i lite äldre villor och det kan vara intressant för en fastighetsägare att veta om man kan installera en braskamin för att hålla nere värmekostnaderna.

Vid en statusbesiktning kontrolleras ofta skorstenens täthet med en röktrycksprovning samt att skorstenens hela längd kontrolleras med avseende på eventuella byggnadsdelar o.dyl. Protokoll lämnas på alla utförda besiktningar.

Sakkunnighetsbesiktning

Vid nyinstallation av eldstäder och skorstenar krävs en bygganmälan till byggnadsnämnden. För att hela installationen skall godkännas krävs att ett sakkunnighetsintyg utfärdas och lämnas till byggnadsnämnden. Självklart kan vi hjälpa dig med denna typ av besiktning.

Öckerö Sotning & VentilationSprängbesiktning

I samband med spräng och/eller markarbeten finns det en risk att byggnader i arbetets närhet skadas. Öckerö Sotning & Ventilation besiktigar rökkanaler och eldstäder i fastigheter före och efter sprängning enligt svensk standard SS 460 48 60, i samband med besiktningarna upprättas ett grafiskt protokoll som överlämnas till beställaren både vid förbesiktningen och vid efterbesiktningen. I besiktningen ingår röktrycksprovning med kalibrerade röktrycksalstrare för att erhålla rätt tryck vid båda besiktningarna. Vi kan även ombesörja besiktning av övriga fastigheten genom våra samarbetspartners.