Brandskyddskontroll

Öckerö Sotning & VentilationLagen och förordningen om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och en enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt. Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag, sotning och brandskyddskontroll.

Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka fel och brister hos anläggningen för att undvika skador till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt men vid misstanke om felaktigheter som inte kan fastställas på det sättet kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller mätning. Man kan säga att det är en återgång till äldre lagstiftning då kontrollen (brandsynen) utfördes av skorstensfejarmästaren.

MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskapBrandskyddskontroll ska utföras vart 3:e eller vart 6:e år, beroende av hur mycket som eldas och vilken typ av eldstad. En värmepanna som eldas varje dag ska kontrolleras vart 3:e år. En öppen spis som det bara eldas vid någon gång ibland per år ska kontrolleras vart 6:e år. Köksfläktar i restaurangkök ska kontrolleras vart annat år. Det är Myndigheten för MSB – Samhällsskydd och Beredskap  som beslutar om de olika tidsintervallen. Läs mer på www.msb.se.